Termeni și Condiții

Termeni şi Condiţii pentru pasageri cu privire la utilizarea Platformei digitale MyCab.io

Data: 11 martie 2020

1 Definiţii

1.1 „T&C” înseamnă acești termeni și condiții ale M&M Express pentru utilizarea Platformei digitale MyCab pentru Utilizatori.

1.2 „Utilizatori” înseamnă persoane care s-au înregistrat în cadrul Platformei digitale MyCab pentru a contracta servicii de transport. În cazul în care Utilizatorii sunt cei care beneficiază de serviciile de transport, aceștia vor fi numiți pasageri în acești T&C.

1.3 „Cont Comercial” înseamnă un cont de utilizator oferit Clienților Comerciali, ceea ce face posibilă rezervarea călătoriilor de afaceri pentru și de către angajații titularului Contului Comercial. Contul Comercial face obiectul unor acorduri separate între M&M Express și Clientul Comercial.

1.4 „Platformă digitală” sau „Platformă digitală MyCab” înseamnă aplicația administrată de M&M Express sub denumirea de MyCab, pentru dispozitive mobile care permit conexiunea la internet, în special telefoanele inteligente și tabletele, prin care Utilizatorii pot contracta cu Furnizorii de Servicii de Transport.

Platforma digitală cuprinde și alte componente externe aplicației mobile care sunt destinate Utilizatorilor, precum funcția Web Booker.

1.5 „M&M Express“ înseamnă M&M Express S.R.L., persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în Brașov, Calea București nr. 102/C, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1438/2007, Cod de Înregistrare FIscală 21807926, cont IBAN: ____________________________, deschis la ___________________________.

1.6 „Furnizor de Servicii Transport” înseamnă orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată având ca obiect de activitate transport bunuri și persoane, cu respectarea condițiilor legale, ce își creează cont pe Platforma digitală, propunând ofertele de transport și urmărind încheierea de contracte de transport cu Utilizatorii prin intermediul Platformei digitale. Prin activitatea de transport bunuri și persoane se înțelege (I) activitatea de transport în regim taxi, (ii) activitatea de transport în regim de închiriere cu șofer și (ii) activitatea de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, așa cum acestea sunt reglementate de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere („Legea 38/2003”) și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto („OUG 49/2019”).

1.7 „Serviciile MyCab” înseamnă serviciile oferite de M&M Express prin Platforma digitală MyCab în scopul încheierii și executării de contracte de transport între Furnizorii de Servicii Transport și Utilizatori.

1.8 „Web Booker” înseamnă componenta Platformei digitale, externă față de aplicația MyCab pentru pasageri, prin care Utilizatorul poate accesa Serviciile MyCab prin utilizarea site-ului web dedicat.

2 Domeniul de aplicare

2.1 Aceste T&C se aplică între M&M Express și Utilizatori atât timp cât Utilizatorul folosește Platforma digitală MyCab pe teritoriul României. În măsura în care Utilizatorul va folosi Platforma digitală și în afara teritoriului României, vor fi aplicabile T&C-urile corespunzătoare, care vor putea fi consultate la acel moment.

2.2 Prin instalarea și utilizarea Platformei digitale, Utilizatorul declară faptul că acceptă aceste T&C. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă aceste T&C sau nu își poate manifesta în mod valabil consimțământul, nu este permisă utilizarea Platformei digitale. Prin acceptarea acestor T&C, Utilizatorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, iar în cazul în care utilizarea Platformei digitale se face în contextul unui Cont Comercial, Utilizatorul declară și garantează că are capacitatea și puterea să utilizeze astfel Platforma digitală.

2.3 Pentru alte servicii suplimentare / separate Serviciilor MyCab, se pot aplica reguli diferite / suplimentare, reguli care vor fi aduse la cunoștința Utilizatorilor în mod corespunzător, prin Platforma digitală sau prin orice altă metodă, în funcție de specificul fiecărui serviciu suplimentar.

2.4 Serviciul de transport intermediat prin Platforma digitală MyCab este un serviciu independent care nu este furnizat de MyCab, ci de către Furnizorii de Servicii Transport. Serviciile MyCab se vor presta de către M&M Express în baza acceptării de către Utilizator a acestor T&C, pe când serviciile de transport ale Furnizorilor de Servicii Transport se vor presta în temeiul contractelor de transport încheiate între Furnizorii de Servicii de Transport și Utilizatori prin Platforma digitală, respectivele contracte de transport fiind afișate în Platforma digitală, după caz.

2.5 M&M Express își păstrează dreptul de a modifica aceste T&C cu efect pentru viitor. M&M Express va informa

Utilizatorul în timp util cu privire la modificări ale acestor T&C. În acest scop, M&M Express va notifica Utilizatorul

cu privire la noua versiune a T&C prin Platforma digitală sau prin orice altă metodă echivalentă. Continuarea utilizării Platformei digitale reprezintă acceptul Utilizatorului cu privire la T&C actualizate.

3 Scopul acestor T&C

3.1 Scopul acestor T&C este prestarea de către M&M Express a Serviciilor MyCab pentru Utilizatori, respectiv intermedierea de servicii de transport dintre Utilizatori și Furnizori de Servicii Transport. De asemenea, în lumina prevederilor OUG 49/2019, în ceea ce privește transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, M&M Express ia parte la prestarea serviciilor de transport, împreună cu Furnizorul de Servicii Transport, prin îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 49/2019 în sarcina operatorului platformei digitale. M&M Express nu este responsabilă și nu răspunde pentru serviciile de transport efective ale Furnizorilor de Servicii Transport, inclusiv pentru disponibilitatea cu privire la serviciul de transport solicitat de Utilizator. M&M Express nu garantează faptul că informațiile transmise (de exemplu, indicații de timp, informații despre vehicule etc.) sunt corecte și complete sau că ajung la Utilizator în timp util, precum nici faptul că o comandă va fi reușită și / sau că un contract de transport va fi încheiat. Fără a aduce atingere celor de mai sus, M&M Express își asumă și va duce la îndeplinire toate obligațiile impuse de legislația specifică.

3.2 Serviciile Furnizorilor de Servici Transport pot fi următoarele:

(i) Servicii de transport în regim taxi, așa cum acestea reglementate de Legea 38/2003;

(ii) Servicii de transport în regim de închiriere cu șofer, așa cum acestea sunt reglementate de Legea 38/2003;

(iii) Servicii de transport alternativ, așa cum acestea sunt reglementate de OUG 49/2019 și de legislația secundară pentru aplicarea acesteia.

Fiecare tip de serviciu intermediat va fi identificat distinct în cadrul Platformei digitale, în vederea informării corecte și precise a Utilizatorilor. La momentul plasării unei comenzi, ulterior inserării adresei de destinaţie, platforma digitală MyCab va direcţiona utilizatorul la secţiunea care enumeră tipurile de Servicii de Transport care pot fi selectate, etapa de selectare a serviciului de transport fiind obligatorie pentru plasarea cu succes a comenzii.

M&M Express are dreptul de a modifica Serviciile MyCab în orice moment, e.g. pentru a le dezvolta sau pentru a îmbunătăți calitatea acestora sau pentru a întrerupe furnizarea serviciilor. Informațiile privind astfel de modificări sau întreruperi ale serviciului se fac în timp util în avans în cadrul Platformei digitale sau într-o modalitate echivalentă.

3.3 Utilizatorul poate obține, de asemenea, Serviciile MyCab în baza unui Cont Comercial prin Platforma digitală, în măsura în care leagă contul de Utilizator la un Cont Comercial. Într-un atare caz, sunt aplicabile și prevederile specifice Serviciilor Comerciale, acceptate de Utilizator / pe seama Utilizatorului. În mod special, Utilizatorul este obligat să se abțină de la obținerea Serviciilor MyCab care sunt declarate în mod neadevărat drept realizată în baza unui Cont Comercial. M&M Express nu investighează scopul călătoriilor efectuate și nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele și costurile călătoriilor private care sunt declarate de către Utilizator drept realizate în baza unui Cont Comercial.

4 Utilizarea Platformei digitale în baza acestor T&C

4.1 Utilizarea Platformei digitale este condiționată înregistrarea Utilizatorului (i.e. „Cont de Utilizator”) prin furnizarea numelui și prenumelui, a adresei de e-mail și a numărului de telefon și prin setarea unei parole individuale. Platforma digitală poate fi folosită doar prin înregistrarea conformă, proprie, personală a Utilizatorului.

4.2 Utilizatorul trebuie să stocheze în siguranță informațiile de conectare pentru contul său de utilizator și nu le poate comunica către părți terțe sau să le ofere acestora acces la aplicația pentru pasageri. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru confidențialitatea și securitatea Contului său de Utilizator. O utilizare neautorizată de către terți sau suspiciunea în acest sens trebuie comunicată imediat către M&M Express.

4.3 Platforma digitală funcționează pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tabletă) cu sistem de operare Android, IOS și care îndeplinește următoarele condiții: (a) dispozitivul are chipset GPS și (b) dispozitivul are toate opțiunile specifice funcționării optime active (e.g. opțiunea GPS activată, toate serviciile de localizare activate, opțiunea de date mobile activată). Utilizatorul se asigură, pe cont propriu și pe cheltuiala sa, că cerințele tehnice pentru utilizarea Platformei digitale sunt îndeplinite de dispozitivul Utilizatorului. Acest lucru include configurația și performanța dispozitivului Utilizatorului, actualizarea software-ului necesar (de exemplu, sistemul de operare) și accesul la internet.

4.4 Utilizatorul trebuie să utilizeze Platforma digitală exclusiv potrivit scopului descris în cadrul secțiunii 3 de mai sus. De asemenea, utilizarea Platformei digitale trebuie să nu producă efecte negative, supraîncărcări sau daune, iar scopul prevăzut de Platforma digitală trebuie să nu fie periclitat sau ocolit. Utilizatorul nu trebuie nici pe cont propriu, nici prin utilizarea terților să ocolească sau să modifice măsurile de securitate ale Platformei digitale.

4.5 M&M Express își păstrează în mod expres dreptul de a bloca Contul de Utilizator și / sau funcții auxiliare, fie în întregime sau temporar, dacă acest lucru este justificat dintr-o cauză rezonabilă în legătură cu securitatea Contului de Utilizator sau dacă există suspiciuni ale unei utilizări neautorizate sau frauduloase a Contului de Utilizator sau a respectivelor funcții auxiliare. În astfel de cazuri, anterior blocării, M&M Express este obligată să informeze Utilizatorul cu privire la blocarea Contului de Utilizator sau a funcției auxiliare, motivat, în măsura în care această abordare este permisă de lege și, dacă nu este posibil, fără întârzieri nejustificate ulterior unei astfel de blocări. M&M Express își rezervă dreptul de a bloca Contului de Utilizator în cazul unei conduite necorespunzătoare din partea Clientului, inclusiv conduita față de Furnizorii de Servicii Transport sau cu privire la plata serviciilor acestora. M&M Express își păstrează dreptul de a atrage răspunderea Utilizatorului pentru orice faptă de natură civilă / contravențională / penală a acestuia.

5 Funcționalitățile Platformei digitale

5.1 Principala funcționalitate a Platformei digitale este aceea de asigurare a intermedierii contractării serviciilor de transport dintre Utilizatori și Furnizori de Servicii Transport. În acest sens, pentru contractarea unor servicii de transport, Utilizatorul trebuie să parcurgă etapele afișate de Platforma digitală. In plus, prin Platforma digitală, se pun la dispoziția Utilizatorului și alte funcții auxiliare, precum: posibilitatea plății cu cardul a contravalorii curselor prin intermediul Platformei digitale („Pay by App”), posibilitatea de acordare de note șoferilor și de selectare a acestora în funcție de note, posibilitatea de primire a reclamațiilor cu privire la orice incidente privind cursele de transport contractate prin Platforma digitală etc. Pentru serviciile de transport alternativ Platforma digitală afișează Utilizatorilor date privind tariful, anterior acceptării ofertelor de transport.

Pentru serviciile de transport in regim de taxi, tarifele furnizorului de servicii de transport in regim taxi sunt afisate pe portierele din fata ale taxiului, conform prevederilor legale in vigoare. Tarifele furnizorului de servicii de transport in regim taxi sunt stabilite de acesta impreuna cu dispeceratul la care este afiliat. Platforma digitala afiseaza doar un cost estimativ doar in cazurile in care pasagerul a introdus destinatia dorita. Valorile estimate de aplicatie au un rol pur orientativ, intrucat pretul serviciului de transport in regim taxi efectiv prestat este calculat prin intermediul aparatului de taxat (taximetru), putand fi inclusiv mai mare sau mai mic fata de valorile estimate de aplicatie. Funcționalitățile Platformei digitale respectă întru totul prevederile legale aplicabile Serviciilor MyCab.

5.2 Utilizatorul are posibilitatea selectării modalității de plată a curselor, respectiv:

(i) în numerar sau la POS-ul șoferului, dacă autoturismul este dotat în acest sens sau

(ii) cu cardul prin Platforma digitală (Pay by App).

5.3 Pentru utilizarea funcției Pay by App, Utilizatorul va stoca singur registrul metodelor de plată oferite (card de credit, PayPal) în Aplicația pentru pasageri împreună cu informațiile sale de plată. Modul de plată înregistrat poate fi modificat, ajustat sau șters oricând de către Utilizator în aplicația pentru pasageri. În plus, Utilizatorul poate, în contextul dialogului de plată, să selecteze direct care dintre metodele de plată înregistrate vor fi utilizate în raport cu procesul de plată respectiv. În funcție de sistemul implementat de M&M Express cu privire la funcționalitatea Pay by App, se poate ca plățile să fie efectuate de Utilizator către M&M Express, într-o primă etapă, urmând ca M&M Express să realizeze plățile către Furnizorii de Servicii Transport, într-o a doua etapă. În acest sens, prin acceptarea prezentelor T&C, în măsura în care plata serviciilor de transport a Utilizatorului nu se realizează direct către Furnizorul de Servicii Transport, Utilizatorul împuternicește în mod expres pe M&M Express

(i) să colecteze sumele reprezentând contravaloarea curselor de transport de la Utilizator și

(ii) să realizeze aceste plăți către Furnizorii de Servicii Transport, reprezentând contravaloarea curselor de transport.

Acest mandat poate fi dus la îndeplinire direct de către M&M Express sau indirect, prin intermediul / interpunerea unor alte societăți afiliate M&M Express sau societăți terțe, Utilizatorul acceptând în mod expres acest mandat, respectiv sub-mandat. În orice caz, în eventualitatea în care Utilizatorul a transferat mandatarului / sub-mandatarului sumele reprezentând contravaloarea curselor de transport, M&M Express își asumă răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a mandatului primit, respectiv de a efectua plățile către Furnizorii de Servicii Transport, M&M Express rămânând responsabil pentru prejudiciile create Utilizatorului în cazul neducerii la îndeplinire a mandatului său. Cu toate acestea, în măsura în care Utilizatorul nu transferă mandatarului / sub-mandatarului sumele reprezentând contravaloarea curselor de transport, Utilizatorul acceptă că atât M&M Express cât și Furnizorul de Servicii Transport se pot îndrepta către Client pentru recuperarea acestor sume, după caz.

5.4 Cu utilizarea aplicației Pay By App, Utilizatorul își declară consimțământul pentru perceperea de taxe / comisioane / onorarii aplicabile1. Utilizatorul acceptă orice solicitări de autentificare a datelor de plată sau a plăților, în vederea efectuării plăților prin metoda de plată selectată, precum și orice solicitări de pre-autorizări, așa cum acestea sunt solicitate în cursul utilizării Platformei digitale.

5.5 M&M Express îşi rezervă în mod expres dreptul de a nu mai oferi anumite metode de plată, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

1 La acest moment nu sunt percepute taxe / comisioane / onorarii, Utilizatorul urmand a fi anuntat in prealabil in momentul in care M&M Express va incepe perceperea

5.6 În măsura în care o plată prin intermediul funcției Pay By App eșuează, se poate proceda la încercarea automată (la orice moment ulterior) a debitării metodei de plată selectate, până la recuperarea întregii sume restante, fără a fi necesar un acord suplimentar din partea Utilizatorului.

5.7 M&M Express își rezervă dreptul de a efectua o tranzacție de pre-autorizare în scop de validare folosind metoda de plată in urmatoarele situatii:

• Cand Utilizatorul inregistreaza o nouă metodă de plată (de exemplu, card de credit) pentru Pay by App. Inregistrarea unei noi metode de plata va eșua în cazul în care pre-autorizarea eșuează.

• Cand Utilizatorul lanseaza o comanda a carei plata urmeaza a fi efectuata prin Pay By App, in scopul evitarii unei fraude.

Orice pre-autorizare poate reduce temporar soldul disponibil pentru metoda de plată respectivă cu suma preautorizării pentru un interval de timp de aproximativ 10 zile lucratoare2 și poate apărea ca o reținere temporară pe metoda de plată relevanta. Suma pre-autorizata nu va fi debitata de pe metoda de plata în cauza. Utilizând funcția Pay by App, Utilizatorul consimte la procedura de pre-autorizare M&M Express.

5.8 În cursul utilizării Platformei digitale, Utilizatorul poate beneficia de diferite promoții și bonusuri. Aceste promoții și bonusuri se vor realiza potrivit regulamentelor aplicabile fiecărei acțiuni în parte. Ca regulă generală, Utilizatorul poate utiliza un cod promoțional numai dacă selectează Pay by App ca metodă de plată. Codul promoțional va fi valabil pentru o singură călătorie și poate fi utilizat o singură dată pe Utilizator în perioada de promoţie specificată. Codurile promoționale care nu sunt răscumpărate în perioada promoției expiră fără nicio compensație. Un cod promoțional pentru o primă călătorie Pay by App, poate fi utilizat o singură dată pe Utilizator și la prima plată prin serviciul Pay by App. Dacă până atunci, Utilizatorul nu a folosit codul promoțional pentru prima călătorie Pay by App, codul expiră și nu mai poate fi folosit sau restaurat sau schimbat cu un altul. Pentru utilizarea corectă, este esențial să introduceți codul în Platforma digitală înainte de plata pentru călătoria inițiată, iar codul trebuie să fie acceptat ca valabil. Codurile promoționale corespunzătoare nu pot fi combinate cu alte promoții, cupoane sau reduceri. Codurile nu au o valoare în numerar, nu sunt transferabile și pot fi utilizate doar o singură dată. Pierderea codului promoțional nu va da niciun drept de înlocuire. Codurile promoționale nu pot fi vândute, revândute sau schimbate în numerar. În cazul utilizării neautorizate a codurilor promoționale, M&M Express va avea dreptul să blocheze Contul Utilizatorului. De asemenea, în caz de fraudă, tentativă de fraudă sau suspiciune de alte activități ilegale legate de codul promoțional, M&M Express va fi autorizată să blocheze sau să șteargă conturile de utilizator corespunzătoare.

6 Plata pentru Serviciile MyCab

6.1. În măsura în care aceste T&C nu prevad altfel, serviciile MyCab sunt gratuite pentru Utilizator.

6.2. M&M Express își rezervă dreptul de a percepe de la Utilizator o serie de penalități / onorarii / tarife suplimentare, aferente unor conduite necorespunzătoare ale Utilizatorului, servicii și/sau facilități ale Platformei digitale.

Aceste penalități / onorarii / tarife sunt descrise în Anexa nr. 1 la prezentul document și afișate în Platforma digitală. Platforma digitală își rezervă dreptul de a adăuga și alte taxe și/sau onorarii, cu informarea prealabilă a Utilizatorilor prin modificarea acestor T&C sau prin notificare directă în cadrul Platformei digitale.

7 Drepturi de Utilizare

7.1 M&M Express acordă Utilizatorului un drept de utilizare simplu, revocabil, netransmisibil și neexclusiv pentru utilizarea Platformei digitale, în contextul acestor T&C. Acest drept de utilizare este, totuși, limitat la utilizarea Platformei digitale în scopurile descrise în prezentele T&C.

2 Termenul de 10 zile lucratoare reprezinta o estimare, durata acestuia putand fi mai mica sau mai mare. Acest interval este influentat de insitutia emitenta a metodei de plata

7.2 Utilizatorului i se interzice duplicarea Platformei digitale, fie în întregime sau parțial, cât și să o închirieze, sau să o prelucreze sau să o modifice sau să o licențieze. În plus, Utilizatorului i se interzice să decompileze, să demonteze sau să opereze invers (“Invers Engineering”) Platforma digitală.

8 Utilizare interzisă, Responsabilitatea pentru Conţinuturi

8.1 Utilizatorului i se interzice folosirea Platformei digitale pentru a încărca, a salva, a transfera sau a distribui materiale care sunt ilegale, care prezintă un risc pentru minori, care denigrează pe alții și / sau care insultă sau sunt în alt mod ilicite. Acest lucru cuprinde distribuția ilegală de conținut care încalcă legea privind protecția datelor, legea proprietății intelectuale, legea privind brevetele industriale, legile auxiliare privind drepturile de autor, drepturile personalității și / sau alte drepturi ale unei terțe părți.

8.2 Utilizatorul Platformei digitale este singurul responsabil pentru conținutul transmis de acesta, precum și pentru utilizarea Platformei digitale. Utilizatorul va fi responsabil pentru conținut faţă de M&M Express, care a fost furnizat sau pus la dispoziție de către o terță parte sau de un alt Utilizator și care a fost transmis prin înregistrarea acestuia.

8.3 M&M Express își rezervă dreptul, dar fără nicio obligație, de a examina conținutul activității Utilizatorului pentru a se conforma cu utilizările permise prevăzute în aceste T&C. În caz de încălcare sau posibilitatea unei încălcări, M&M Express este autorizată să blocheze, să modifice sau să șteargă conținutul Utilizatorului. În plus, M&M Express este autorizată să blocheze total sau parțial Contul de Utilizator al respectivului Utilizator cu efect imediat și / sau să rezilieze contractul încheiat cu Utilizatorul prin aceste T&C. Exercitarea altor drepturi din partea M&M Express rămâne neafectată.

9 Drepturi de Proprietate Intelectuală și acoperirea oricăror prejudicii

9.1 Întregul conținut al Platformei digitale, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea M&M Express și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

9.2 Utilizatorul va despăgubi M&M Express pentru toate pretenţiile, inclusiv cererile de daune-interese, pe care ceilalți Utilizatori sau alte terțe persoane le-au solicitat M&M Express, din cauza încălcării drepturilor lor de către Utilizator din cauza conținutului încărcat sau generat de Utilizator către Platforma digitală, sau din cauza oricărei alte utilizări neconforme a Platformei digitale de către Utilizator. Utilizatorul acceptă toate costurile rezonabile suportate de M&M Express, din cauza încălcării drepturilor terților, inclusiv costurile rezonabile care apar în cursul procurării unei apărări legale. Toate drepturile și daunele suplimentare ale M&M Express vor rămâne neafectate.

9.3 În cazul în care terții ridică pretenţii împotriva M&M Express, Utilizatorul este obligat să informeze M&M Express în mod complet și imediat, în evaluării situației și pregătirii unei apărări.

9.4 Dacă utilizarea Platformei digitale de către Utilizator încalcă drepturile terților, Utilizatorul va înceta imediat utilizarea acesteia, în mod corespunzător.

10 Valabilitate

a. M&M Express nu poate garanta Utilizatorului disponibilitatea continuă și neîntreruptă la Platforma digitală. Cu toate acestea, M&M Express se străduiește să asigure disponibilitatea la un nivel cât mai ridicat și să remedieze întreruperile cât mai repede posibil. De asemenea, M&M Express nu garantează că utilizarea Platformei digitale va conduce în toate cazurile la încheierea unui contract de transport cu un Furnizor de Servicii Transport.

11 Utilizarea Serviciilor MyCab

11.1 Contractarea serviciilor de transport prin Platforma digitală. Cererea înaintată de Utilizator trebuie să fie fermă și corectă. Acest lucru înseamnă că cererea trebuie să cuprindă locația reală a persoanei care urmează să fie transportată. Utilizatorul este direct responsabil pentru neducerea la îndeplinire de către Furnizorii de Servicii Transport a serviciilor de transport din culpa Utilizatorului, incluzând dar fără a se limita la, menționarea eronată a adresei de unde Utilizatorul dorește să înceapă cursa.

11.2 Pentru funcționarea în condiții normale a Platformei digitale și pentru asigurarea unui mediu eficient de intermediere a serviciilor de transport, pentru cazuri justificate de conduita Utilizatorului, M&M Express își rezervă dreptul de suspendare a Contului Utilizatorului.

11.3 Deși M&M Express nu este prestator de servicii de transport, Utilizatorul are dreptul de a raporta orice neregulă cu privire la prestarea serviciului de transport către M&M Express. În acest caz, M&M Express poate aplica sancțiuni Furnizorilor de Servicii Transport. De asemenea, în cazul raportării conduitei necorespunzătoare a șoferilor, M&M Express va transmite raportările primite către Furnizorii de Servicii Transport

11.4 În măsura în care Utilizatorul află că Furnizorul de Servicii Transport sau șoferul nu deține autorizațiile / avizele / permisele / atestatele / licențele necesare în baza legii pentru prestarea serviciilor de transport, Utilizatorul are obligația să notifice acest fapt M&M Express, astfel încât acesta din urmă să poată demara procedura de verificare a acestor documente.

11.5 Utilizatorul are dreptul de a beneficia de asistență și suport din partea M&M Express, prin posibilitatea accesării departamentului de relații cu Clienții M&M Express, la datele de contact identificate in Platforma digitală.

Subliniem că este dreptul Clientului de a se adresa și/sau direct Furnizorului de Servicii Transport.

11.6 Utilizatorul se poate retrage oricând din prezentul contract prin ștergerea Contului Utilizatorului și dezinstalarea Platformei digitale fără plata vreunei sume de bani. Retragerea din acest contract va atrage imposibilitatea utilizării Platformei digitale de către Utilizator. Ulterior creării Contului, utilizarea Platformei digitale echivalează cu acceptarea Termenilor și Condițiilor în forma existentă la momentul utilizării.

12 Răspunderea

12.1 Serviciul de transport va fi prestat în baza termenilor și condițiilor fiecărui Transportator și în baza legislației aplicabile. M&M Express nu este răspunzător pentru modalitatea sau calitatea prestării serviciilor de transport, aceasta răspundere fiind a Furnizorilor de Servicii Transport. De asemenea, orice obligație legală a Furnizorului de Servicii Transport față de Utilizator va rămâne în sarcina Furnizorului de Servicii Transport. Pentru evitarea oricărui dubiu, M&M Express nu se substituie Furnizorului de Servicii Transport și nu prestează servicii de transport pentru Utilizatori.

12.2 Pentru daunele suferite de Utilizator din cauza utilizării aplicației pentru pasageri, M&M Express este răspunzătoare numai pentru intenție și neglijență gravă. În special în cazurile în care o transmitere incorectă, incompletă sau întârziată a informațiilor sau o lipsă de disponibilitate sau, după caz, o întrerupere a Platformei digitale duce la daune, M&M Express va fi răspunzătoare numai în măsura în care daunele au fost cauzate prin intenție sau neglijență gravă.

12.3Limitările răspunderii nu se aplică în contextul garanțiilor asumate sau pentru daunele provocate vieții, integrității corporale sau sănătății Utilizatorului.

12.4 Dacă Platforma digitală sau transmiterea de date duce la efecte negative sau deteriorarea hardware-ului sau software-ului Utilizatorului, M&M Express este răspunzătoare doar în măsura în care acestea au fost cauzate de intenție sau neglijență gravă.

12.5 Daunele care afectează Utilizatorul în contextul transportului de persoane contractate prin Platforma digitală sunt soluționate între părțile contractuale ale contractului de transport (respectiv Utilizatorul și Furnizorul de Servicii Transport respectiv). Răspunderea M&M Express pentru serviciile prestate de Furnizorul de Transport este exclusă.

13 Durata şi Rezilierea Contractului

13.1 Contractul pentru utilizarea Platformei digitale se încheie cu acceptarea acestor T&C de către Utilizator și are o durată nedeterminată.

13.2 Contractul pentru utilizarea Platformei digitale poate fi reziliat de oricare dintre părți, în scris, fără a fi necesară o motivare în acest sens sau prin dezinstalarea Platformei Digitale. M&M Express poate rezilia prezentul contract prin simpla notificare scrisa transmisa Utilizatorului prin intermediul aplicatiei si/sau prin e-mail.

14 Protecţia Datelor

a. În ceea ce privește reglementările privind protecția datelor, consultați politica de confidențialitate a pasagerilor care poate fi accesată aici.

15 Legea aplicabilă, Jurisdicţia, Litigii

15.1 Dispozițiile acestor T&C sunt guvernate și se supun dispozițiilor legale române în vigoare.

15.2 Utilizatorii ce urmează să folosească Platforma digitală vor încerca stingerea pe cale amiabilă a oricăror dispute apărute ca urmare a utilizării Platformei digitale.

15.3 Orice litigiu apărut în legătură cu acești T&C va putea fi soluționat de instanțele competente.

15.4 Prin utilizarea Platformei digitale, Utilizatorul declară că înțelege că serviciile prestate de M&M Express de punere la dispoziție a Platformei digitale intră sub incidența dispozițiilor din OUG 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.

16 Dispoziții finale

16.1 Utilizatorul acceptă în mod expres prevederile secțiunilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 și 12 de mai sus.

16.2 În cazul în care o clauză a acestor T&C este invalidată, declarată inaplicabilă sau anulată, aceasta nu afectează validitatea celorlalte clauze. În locul clauzei inaplicabile se consideră acceptată o prevedere care are un înțeles cât mai apropiat de înțelesul economic al clauzei inaplicabile.

16.3 Prin acceptarea acestor T&C, utilizatorul declară ca a luat la cunoștință și că nu este indus în eroare cu privire la serviciile intermediate prin Platforma digitală. În mod concret, dacă anumite referiri la activitatea M&M Express se fac prin utilizarea sintagmei „MyCab Taxi”, Utilizatorul declară că înțelege că serviciile intermediate prin Platforma digitală nu se limitează la serviciile de transport în regim taxi.

16.4 Clientul acceptă aceste T&C prin bifarea căsuței corespunzătoare din cadrul Platformei digitale și/sau prin utilizarea Platformei digitale.

ANEXA NR. 1

Taxa de anulare și Taxa de neprezentare în cadrul Platformei digitale

În cadrul Platformei digitale, indiferent de tipul de serviciu de transport intermediat, Utilizatorului îi poate fi impusă o taxă de anulare a serviciului de intermediere a comenzii de transport sau o taxă de neprezentare, fiecare în cuantum de 9 lei în condițiile prezentate mai jos.

A. Taxa de anulare se aplică după acceptarea comenzii de către conducătorul auto:

Dacă Utilizatorul decide să anuleze comanda după 2 sau mai multe minute după ce conducătorul auto a acceptat comanda, se va percepe Utilizatorului o taxă de anulare de___ lei.

B. Taxa de neprezentare se aplică după sosirea autovehiculului la adresa de preluare, în cazul în care conducătorul auto anulează cursa, după un timp de așteptare de 5 minute (începând cu momentul sosirii la adresa de preluare):

Dacă Utilizatorul/pasagerul nu se află la adresa de preluare menționată în cadrul Platformei digitale în termen de 5 minute de la sosirea conducătorului auto, conducătorul auto va anula cursa, urmând să fie perceput Utilizatorului o taxă de anulare de ___ lei.

C. Când sunteți Utilizator care a optat pentru plata în numerar:

În cazul unui Utilizator care a optat pentru plata în numerar, aplicarea a 2 taxe (indiferent dacă sunt de neprezentare sau de anulare), în condițiile de mai sus, ne rezervăm dreptul de a bloca utilizarea Platformei digitale până la plata integrală a taxelor datorate.

D. Când nu vă vom percepe taxa de anulare/neprezentare:

În cazul unui Utilizator nou, adică un Utilizator care nu a folosit serviciul de intermediere pentru rezervarea unei călătorii prin Platforma digitală, taxa de anulare și/sau neprezentare va fi aplicabilă doar după 3 cazuri de anulare a unei comenzi / neprezentare la locul de preluare în condițiile de mai sus.